دستور زبان انگلیسی

مصدرها (Infinitives) در زبان انگلیسی

مصدرها در زبان انگلیسی | ساخت مصدر

نحوه‌ی ساخت مصدر

مصدر (Infinitive) شکل پایۀ یک فعل است. در زبان انگلیسی هنگامی‌که از مصدر سخن می‌گوییم معمولاً به مصدر زمان حال (present infinitive) که متداول‌ترین مصدر است، اشاره داریم. با این‌وجود، چهار شکل دیگر از مصدر نیز وجود دارد: مصدر مجهول (passive infinitive) ، مصدر زمان کامل (perfect infinitive) ، مصدر استمراری (continuous infinitive) ، مصدر زمان کامل استمراری (perfect continuous infinitive) . 

مصدر زمان حال (present infinitive) به دو شکل است:

 • مصدر با to یا همان «the to-infinitive» که نحوه‌ی ساخت آن به‌شکل زیر است: 

To + base (ریشه)

 • مصدر بدون to یا همان «the zero infinitive» که که نحوه‌ی ساخت آن به‌شکل زیر است:

Base (ریشه)

ریشۀ مصدرِ زمان حال درواقع شکلی از فعل است که می‌توان آن را در دیکشنری‌ها یافت.

مصدر با to

(To-infinitive)

مصدر بدون to

(Zero infinitive)

to sit Sit
to eat Eat
to have Have
to remember Remember

 

با اضافه‌کردن not قبل از مصدر، می‌توان آن را منفی کرد. (این دستور برای تمام اَشکال مصدر صادق است.)

مثال

 • I decided not to go to London.

تصمیم گرفتم که به لندن نروم.

 • He asked me not to be late.

او از من خواست که دیر نکنم.

 • I’d like you not to sing so loudly.

من از شما می‌خواهم که این‌قدر بلند آواز نخوانید.

 • I’d rather not eat meat.

من ترجیح می‌دهم که گوشت نخورم.

 • I might not come.

ممکن است که نیایم.

کاربردهای مصدر با to یا همان «to-infinitive» :

مصدر با to در بسیاری از ساختارهای جمله استفاده می‌شود و اغلب هدف از چیزی یا نظر یک فرد را درمورد موضوعی بیان می‌کند. علاوه‌بر این، مجموعۀ گسترده‌ای از افعال مختلف وجود دارد که بعد از آن‌ها از این نوع مصدر استفاده می‌شود.

برای بیان هدف یا قصد انجام یک کار

در این حالت to همان معنای in order to یا so as to را دارد.

مثال

 • she came to collect her pay cheque.

او آمد تا چک حقوق خود را وصول کند.

 • The three bears went to find firewood.

سه خرس رفتند تا هیزم پیدا کنند.

 • I am calling to ask you about dad.

من زنگ زدم تا از تو درباره‌ی بابا بپرسم.

 • Your sister has gone to finish her homework.

خواهرت رفته است تا تکالیفش را تمام کند.

مصدر با to در نقش فاعل جمله

این یک کاربرد رسمی از مصدر to است و بیش‌تر در انگلیسی نوشتاری رایج است.

مثال

 • To be or not to be, that is the question.

بودن یا نبودن، مسئله این است.

 • To know her is to love her.

شناختن او، دوست‌داشتن او است.

 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream.

بازدید از گرند کنیون رویای همیشگی من است.

 • To understand statistics, that is our aim.

درک مبحث آمار، این است هدف ما.

مصدرها در زبان انگلیسی

برای بیان این‌که یک چیز به چه‌منظور می‌تواند استفاده شود یا استفاده خواهد شد

در این الگو، مصدر با to به‌دنبال یک اسم (noun) یا ضمیر (pronoun) می‌آید.

مثال

 • The children need a garden to play in.

بچه‌ها به یک باغ نیاز دارند تا در آن بازی کنند.

 • I would like a sandwich to eat.

من یک ساندویچ برای خوردن می‌خواهم.

 • I don’t have anything to wear.

من هیچ‌چیزی برای پوشیدن ندارم.

 • Would you like something to drink?

چیزی برای نوشیدن میل دارید؟

مصدر با to بعد از صفات

یک الگوی رایج وجود دارد که در آن از مصدر با to به‌همراه یک صفت (adjective) استفاده می‌شود. چنین عباراتی به‌شکل زیر ساخته می‌شوند:

Subject (فاعل) + to be + adjective (صفت) + (for/of someone) + to-infinitive + (باقی جمله)

Subject

(فاعل)

+ to be + adjective

(صفت)

(+ for/of someone) + to-infinitive

مصدر با to

(+ rest of sentence)

باقی جمله

It is Good to talk.
It is Good of you to talk to me.
It is important to be patient.
It is important for jake to be patient with his little brother.
I am happy to be here.
The dog is naughty to destroy our couch.

 

برای اظهارنظر یا قضاوت‌کردن 

هنگامی که برای اظهارنظر یا قضاوت‌کردن درمورد یک اسم (noun) از مصدر با to استفاده می‌کنید، باید از الگوی زیر پیروی کنید:

Subject (فاعل) + to be + noun phrase (عبارت اسمی) + to-infinitive

Subject + to be + noun phrase + to-infinitive

یا همان مصدر با to

It was a stupid place to park.
That is a dangerous way to behave.
What you said was a rude thing to say.
This is the right thing to do.
Those were the wrong kind of eggs to buy.
Jim is the best person to hire.

مصدرها در زبان انگلیسی

مصدر با to همراه با قیدها (adverbs)

مصدر با to غالباً با قیدهای too و enough به‌کار می‌رود تا علت رضایتمندی یا نارضایتی ما را نشان دهد. در این الگو too و enough  قبل یا بعد از صفت، قید یا اسمی که آن را توصیف می‌کنند، قرار می‌گیرند (دقیقاً مانند زمانی‌که جمله را بدون مصدر با to می‌سازیم) سپس در ادامۀ جمله از مصدر با to استفاده می‌کنیم تا توضیح دهیم که چرا کمیتِ مذکور بیش از حد، کافی یا غیرکافی است. به‌طور معمول مصدر با to و هرآن‌چه که به‌دنبال آن می‌آید را می‌توان حذف کرد، در این صورت جمله کماکان از نظر گرامری صحیح است.

مثال

 • There is too much sugar to put in this bowl.
حجم شکری که وجود دارد برای ریختن در این کاسه بیش از اندازه است.
 • I had too many books to carry.
کتاب‌های من برای حمل‌کردن بیش از اندازه زیاد بودند.
 • This soup is too hot to eat.
این سوپ برای خوردن زیادی داغ است.
 • She was too tired to work.
او برای کارکردن بیش از حد خسته بود.
 • He arrived too late to see the actors.
او برای دیدن بازیگران بیش از حد دیر رسید.
 • I’ve had enough food to eat.
من به اندازه‌ی کافی غذا برای خوردن داشتم.
 • She’s old enough to make up her own mind.
او برای تصمیم‌گیری به اندازه‌ی کافی بزرگ است.
 • There isn’t enough snow to ski on.
برف کافی برای اسکی‌کردن وجود ندارد.
 • You’re not old enough to have grand-children!
تو به اندازه‌ی کافی پیر نیستی که نوه داشته باشی!

مصدر با to همراه با کلمات پرسشی

مصدرها در زبان انگلیسی
مصدرها در زبان انگلیسی

بعد از افعال ask ، decide ، explain ، forget ، know ، show ، tell و understand می‌توان از کلمات پرسشی همچون where ، what ، who و when و سپس از مصدر با to استفاده کرد.

مثال
 • She asked me how to use the washing machine.
او نحوه‌ی استفاده از ماشین لباسشویی را از من پرسید.
 • Do you understand what to do?
آیا متوجه می‌شوی که باید چه‌کار کنی؟
 • Tell me when to press the button.
به من بگو که چه‌زمانی دکمه را فشار دهم.
 • I’ve forgotten where to put this little screw.
فراموش کرده‌ام که این پیچ کوچک را کجا قرار دهم.
 • I’m not sure I know who to call.
من مطمئن نیستم بدانم با چه‌کسی تماس بگیرم.

کاربردهای مصدر بدون to یا همان «zero infinitive»

مصدر بدون to بعد از افعال کمکی (auxiliaries)

مثال

 • She can’t speak to you.
او نمی‌تواند با شما صحبت کند.
 • He should give her some money.
باید به او مقداری پول بدهد.
 • Shall I talk to him?
با او حرف بزنم؟
 • Would you like a cup of coffee?
یک فنجان قهوه میل دارید؟
 • I might stay another night in the hotel.
شاید یک شب دیگر در هتل بمانم.
 • They must leave before 10.00 a.m.
آن‌ها باید قبل از ساعت ۱۰ صبح بروند.

مصدر بدون to بعد از افعال حسی (verbs of perception)

الگوی ساخت جمله برای مصدر بدون to با افعال حسی به‌شکل زیر است:

Verb (فعل) + object (مفعول) + zero infinitive

یادآوری: «zero infinitive» همان مصدر بدون to است.

مثال

 • He saw her fall from the cliff.
او دید که او از صخره افتاد.
 • We heard them close the door.
ما شنیدیم که آن‌ها درب را بستند.
 • They saw us walk toward the lake.
آن‌ها دیدند که ما به‌سمت دریاچه رفتیم.
 • She felt the spider crawl up her leg.
او حس کرد که عنکبوت روی پایش به بالا خزید.

 

مصدرها در زبان انگلیسی

مصدر بدون to بعد از افعال «make» و «let»

مثال

 • Her parents let her stay out late.
والدینش به او اجازه دادند که شب را تا دیروقت بیرون بماند.
 • Let’s go to the cinema tonight.
بیایید امشب به سینما برویم.
 • You made me come with you.
تو من را مجبور کردی که با تو بیایم.
 • Don’t make me study that boring grammar book!
من را مجبور نکن که آن کتاب گرامر خسته‌کننده را بخوانم!

مصدر بدون to بعد از عبارت «had better» 

مثال

 • We had better take some warm clothing.
بهتر است کمی لباس گرم ببریم.
مصدرها در زبان انگلیسی
مصدرها در زبان انگلیسی
 • She had better ask him not to come.
بهتر است از او بخواهد که نیاید.
 • We had better reserve a room in the hotel.
بهتر است یک اتاق در هتل رزرو کنیم.
 • You’d better give me your address.
بهتر است آدرس‌تان را به من بدهید.
 • They had better work harder on their homework.
بهتر است سخت‌تر روی تکالیف‌شان کار کنند.

 

مصدر بدون to با «why»

هنگام ارائه‌ی پیشنهادات کلمۀ پرسشی «why» قبل از مصدر بدون to می‌آید.

 • Why wait until tomorrow?
چرا تا فردا صبر کنیم؟
 • Why not ask him now?
چرا الان از او نپرسیم؟
 • Why leave before the end of the game?
چرا قبل از پایان بازی برویم؟
 • Why walk when we can go in the car?
چرا پیاده برویم وقتی می‌توانیم با ماشین برویم؟
 • Why not buy a new bed?
چرا یک تخت جدید نخریم؟

مصدر مجهول (passive infinitive)

مصدر مجهول، با استفاده از حالت مجهول (passive voice) ، در بعضی از ساختارها به‌کار می‌رود. استفاده از مصدر مجهول به‌ویژه بعد از افعال مُدال (modal verbs) نظیر may ، should ، could و غیره بسیار رایج است و نشان می‌دهد که چه‌چیزی ممکن یا چه‌چیزی صحیح است. نحوه‌ی ساخت مصدر مجهول:

To be + past participle (اسم مفعول یا شکل سوم فعل)

در مصدر مجهول نیز، همانند مصدر زمان حال (present infinitive) ، موقعیت‌هایی وجود دارد که باید در آن‌ها از شکل بدون to مصدر مجهول استفاده کرد، بنابراین واژه‌ی to حذف می‌شود. این اتفاق بعد از اکثر افعال کمکی مُدال و همچنین در سایر موقعیت‌هایی که مصدرهای بدون to به‌کار می‌روند، رخ می‌دهد.

مثال

 • I am expecting to be given a pay-rise next month.
من انتظار دارم که ماه آینده حقوقم را افزایش بدهند.
 • She is hoping to be elected president.
او امید دارد که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود.
 • The carpet needs to be washed.
فرش نیاز به شست‌وشو دارد.
 • These doors should be shut at night.
این درب‌ها باید شب‌ها بسته شوند.
 • This window may be opened but that one must stay closed.
این پنجره می‌تواند باز شود اما آن یکی باید بسته بماند.
 • Alice could be given a prize for her artwork.
آلیس می‌تواند به‌خاطر اثر هنری‌اش جایزه بگیرد.

مصدر زمان کامل (perfect infinitive)

مصدر زمانِ کامل غالباً در جملات شرطی نوع سوم یافت می‌شود. در این‌گونه جملات، مصدر زمانِ کامل به‌عنوان بخشی از جملۀ شرطیِ کامل (conditional perfect) ظاهر می‌شود. اگرچه در موقعیت‌های دیگر نیز می‌توان از این مصدر استفاده کرد. الگوی ساخت مصدر زمان کامل به‌شکل زیر است:

To have + past participle (اسم مفعول یا شکل سوم فعل)

مصدرها در زبان انگلیسی

در مصدر زمان کامل (perfect infinitive) نیز، همانند مصدر زمان حال (present infinitive) ، موقعیت‌هایی وجود دارد که باید در آن‌ها از شکل بدون to مصدر زمان کامل استفاده کرد، بنابراین واژه‌ی to حذف می‌شود. این اتفاق بعد از اکثر افعال کمکی مُدال و همچنین در سایر موقعیت‌هایی که مصدرهای بدون to به‌کار می‌روند، رخ می‌دهد.

مثال

 • He pretended to have seen the film.
او وانمود کرد که فیلم را دیده است.
 • Before I turn 40, I want to have written a book.
قبل از این‌که ۴۰ ساله شوم، می‌خواهم یک کتاب بنویسم.
 • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
دوست داشتم وقتی در هند بودم به تاج محل می‌رفتم.
 • If I had known you were coming I would have baked a cake.
اگر می‌دانستم که دارید می‌آیید، یک کیک می‌پختم.
 • Someone must have broken the window and climbed in.
حتماً یک نفر پنجره را شکسته و با بالارفتن از آن داخل خانه رفته است.
 • That man may have noticed the bank robber’s getaway car.
آن مرد ممکن است که متوجه ماشین فرار سارقین بانک شده باشد.

مصدر استمراری (continuous infinitive)

از مصدر استمراری برای بیان یک عمل پیوسته‌ استفاده می‌شود. این مصدر بعد از یک فعل کمکی یا فعلی که به‌دنبالش باید از مصدر استفاده کرد، می‌آید. نحوه‌ی ساخت مصدر استمراری:


۱۰ سیتکام انگلیسی برای یادگیری زبان انگلیسی


To be + present participle (صفت فاعلی)

در مصدر استمراری (continuous infinitive) نیز، همانند مصدر زمان حال (present infinitive) ، موقعیت‌هایی وجود دارد که باید در آن‌ها از شکل بدون to مصدر استمراری استفاده کرد، بنابراین واژه‌ی to حذف می‌شود. این اتفاق بعد از اکثر افعال کمکی مُدال و همچنین در سایر موقعیت‌هایی که مصدرهای بدون to به‌کار می‌روند، رخ می‌دهد.

مثال

 • I’d really like to be swimming in a nice cool pool right now.
من واقعاً دوست دارم الان در یک استخر خوب و خنک شنا کنم.
 • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
برحسب اتفاق وقتی تصادف شد، من در انتظار اتوبوس بودم.
رفتن به یک عروسی در خارج از کشور باید خوب باشد.
 • You must be joking!
حتماً داری شوخی می‌کنی!
 • We should be hurrying. We’re late!
باید عجله کنیم. دیرمان شده!
 • You’d better be working on your report when I get there.
بهتر است وقتی می‌رسم آن‌جا، مشغول کار روی گزارشت باشی!

مصدر زمان کامل استمراری (perfect continuous infinitive)

از مصدر زمان کاملِ استمراری برای بیان یک عمل پیوسته اما هم‌اکنون کامل‌شده استفاده می‌شود. این مصدر بعد از فعلی که باید به‌دنبالش مصدر بیاید، به‌کار می‌رود. نحوه‌ی ساخت مصدر زمان کاملِ استمراری:

To have been + present participle (صفت فاعلی)

در مصدر زمان کاملِ استمراری (perfect continuous infinitive) نیز، همانند مصدر زمان حال (present infinitive) ، موقعیت‌هایی وجود دارد که باید در آن‌ها از شکل بدون to مصدر زمان کاملِ استمراری استفاده کرد، بنابراین واژه‌ی to حذف می‌شود. این اتفاق بعد از اکثر افعال کمکی مُدال و همچنین در سایر موقعیت‌هایی که مصدرهای بدون to به‌کار می‌روند، رخ می‌دهد.

مثال

 • The woman seemed to have been crying.
به نظر می‌رسید که آن زن گریه می‌کرده است.
 • He pretended to have been painting all day.
او وانمود کرد که کل روز را مشغول نقاشی بوده است.
 • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
من ترجیح می‌دادم که تمام بعد از ظهر را در خواب می‌بودم.
 • You must have been waiting for hours!
حتماً ساعت‌ها منتظر بوده‌اید.
 • They might have been talking before you came in.
احتمالاً قبل از این‌که داخل شوی، آن‌ها مشغول صحبت بوده‌اند.
 • You should have been studying for your test.
تو باید برای امتحانت درس می‌خواندی.

افعالی که بعد از آن‌ها از مصدرها استفاده می‌کنیم

افعال مختلف بسیاری وجود دارند که به‌دنبال‌شان یک فعلِ دوم به‌شکل مصدر می‌آید، یا می‌تواند بیاید. بعد از تمام افعالی که در این صفحه لیست شده‌اند، اگر بخواهیم از مصدر استفاده کنیم، یک مصدر با to می‌آوریم. همان‌طور که در مثال‌ها نشان داده شده است، بعد از افعالی که با یک ستاره (*) نشانه‌گذاری شده‌اند می‌توان از یک that-clause نیز استفاده کرد. درمورد افعالی که با دو ستاره (**) نشانه‌گذاری شده‌اند باید بگوییم که تنها زمانی می‌توان بعد از آن‌ها از یک that-clause استفاده کرد که فاعلِ فعل اول «it» باشد.

افعالی که به‌دنبالشان مصدر می‌آید

Afford

(استطاعت‌داشتن)

agree*

(موافقت‌کردن)

Aim

(قصدداشتن)

appear**

(به‌نظررسیدن)

arrange*

(ترتیب‌دادن)

Bother

(اذیت‌شدن)

Care

(میل‌داشتن)

claim*

(ادعاکردن)

Condescend

(منت‌گذاشتن)

Consent

(موافقت‌کردن)

decide*

(تصمیم‌گرفتن)

demand*

(تقاضاکردن)

determine*

(مشخص‌کردن)

Endeavour

(تلاش‌کردن)

Fail (شکست‌خوردن) guarantee*

(تضمین‌کردن)

happen*

(به‌طور اتفاقی رخ‌دادن)

Hasten

(عجله‌کردن)

have (= be obliged)

(وادارشدن)

Hesitate

(تردیدکردن)

hope*

(امیدواربودن)

Learn

(یادگرفتن)

Long

(اشتیاق‌داشتن)

Manage

(موفق‌شدن)

Offer

(ارائه‌کردن)

Prepare

(آماده‌کردن)

pretend*

(وانمودکردن)

Proceed

(اقدام‌کردن)

promise*

(قول‌دادن)

Propose

(پیشنهادکردن)

prove (= turn out)

(اثبات‌شدن)

Refuse

(ردکردن)

resolve*

(عزم‌کردن)

Seek

(درپی‌بودن)

seem**

(به‌نظررسیدن)

Strive

(کوشیدن)

swear*

(قسم‌خوردن)

Tend (تمایل‌داشتن/گراییدن) threaten*

(تهدیدکردن)

Trouble

(آزاردادن)

Undertake

(‌عهده‌دارشدن)

Volunteer

(داوطلب‌شدن)

vow*

(عهدبستن)

مثال

 • I hope to see you next week.
امیدوارم هفتۀ آینده ببینمت.
 • I hope that I’ll see you next week.
امیدوارم که هفتۀ آینده ببینمت.
 • He claimed to be an expert.
او ادعا کرد که متخصص است.
 • He claimed that she was an expert.
او ادعا کرد که آن زن متخصص است.
 • I managed to reach the top of the hill.
من موفق شدم به بالای تپه برسم.
 • Would you care to swim?
آیا مایل هستید شنا کنید؟

چگونه یاد بگیریم که به زبان انگلیسی بنویسیم


مثال

 • It  appeared that no-one had locked the door.
به‌نظر می‌رسید که هیچ‌کس درب را قفل نکرده بود.
 • He appeared to be lost.
به‌نظر می‌رسد که او گم شده است.
 • It seems that she is running late.
به‌نظر می‌رسد که دارد دیر می‌کند.
 • She seems to be running late.
به‌نظر می‌رسد که دارد دیر می‌کند.

افعالی که بعد از آن‌ها یک اسم به‌اضافۀ مصدر می‌آید

Accustom

(عادت‌دادن)

Aid

(کمک‌کردن)

Appoint

(منصوب‌کردن)

Assist

(کمک‌کردن)

Cause

(باعث‌شدن)

Challenge

(به‌چالش‌کشیدن)

command*

(دستوردادن)

Defy

(به‌مبارزه‌طلبیدن)

direct*

(هدایت‌کردن)

Drive

(واداشتن)

Empower

(قدرت‌دادن)

Enable

(قادرساختن)

Encourage

(تشویق‌کردن)

Entice

(جلب‌کردن)

Entitle

(حق‌دادن)

Entreat

(استدعاکردن)

Force

(مجبورکردن)

Get

(واداشتن)

implore*

(التماس‌کردن)

Incite

(برانگیختن)

Induce

(وادارکردن)

Inspire

(انگیزه‌دادن)

instruct*

(دستوردادن/راهنمایی‌کردن)

Invite

(دعوت‌کردن)

Lead

(هدایت‌کردن)

leave (= make someone responsible)

(واگذارکردن)

Oblige

(مجبورکردن)

order*

(دستوردادن)

persuade*

(ترغیب و متقاعدکردن)

Press

(فشارآوردن)

Prompt

(برانگیختن)

Provoke

(خشمگین‌کردن/تحریک‌کردن)

remind*

(یادآوری‌کردن)

require*

(لازم‌داشتن)

Stimulate

(تحریک‌کردن)

Summon

(احضارکردن)

Teach

(یاددادن)

Tell

(گفتن)

Tempt

(وسوسه‌کردن)

trust*

(اعتمادکردن)

warn*

(هشداردادن)

مثال

 • The professor challenged his students to argue with his theory.
پروفسور دانشجویان خود را به چالش کشید تا درمورد نظریۀ او بحث کنند.
مصدرها در زبان انگلیسی ساخت مصدر
مصدرها در زبان انگلیسی
 • This law empowers the government to charge higher taxes.
این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا مالیات بیش‌تری بگیرد.
 • You can’t force me to do something I don’t agree with.
تو نمی‌توانی من را مجبور کنی تا دست به کاری بزنم که با آن موافق نیستم.
 • I invited the new students to have dinner with me.

من از دانشجویان جدید دعوت کردم تا با من شام بخورند.

 • What inspired you to write this poem?

برای نوشتن این شعر از چه‌چیزی الهام گرفتید؟

افعالی که قبل از یک that-clause بدون اسم ظاهر می‌شوند

هنگام استفاده از بعضی افعالِ خاص، اگر به‌دنبال آن‌ها یک that-clause بیاید، قبل از that-clause هیچ اسمی (noun) نمی‌آید. اگرچه باید قبل از مصدر (infinitive) ، یک اسم آورده شود. این حالت برای افعال command ، direct ، entreat ، implore ،order ، require و trust صادق است.

مثال

 • I trust you to tell the truth.
من باور دارم که تو حقیقت را خواهی گفت.
 • I trust that you are telling the truth.
من باور می‌کنم که تو داری حقیقت را می‌گویی.
 • The general commanded his men to surrender.
ژنرال به مردان خود دستور داد که تسلیم شوند.
 • The general commanded that his men surrender.
ژنرال دستور داد که مردانش تسلیم شوند.

افعالی که قبل از یک that-clause ‌همراه با یک اسم ظاهر می‌شوند

بعضی افعال دیگر نیز وجود دارند که وقتی بعد از آن‌ها یک that-clause می‌آید، قبل از that-clause به یک اسم احتیاج دارند، دقیقاً مانند زمانی‌که قبل از مصدر به‌همراه یک اسم می‌آمدند. این حالت برای افعال persuade و remind صادق است.

مثال

 • You can’t persuade people to buy small cars.

تو نمی‌توانی مردم را متقاعد کنی تا ماشین‌های کوچک بخرند.

 • You can’t persuade people that small cars are better.

تو نمی‌توانی مردم را متقاعد کنی که ماشین‌های کوچک بهتر هستند.

 • He reminded me to take my notebook to school.

او به من یادآوری کرد که دفترم را به مدرسه ببرم.

 • He reminded me that I would need my notebook.

او به من یادآوری که من به دفترم احتیاج پیدا می‌کنم.

افعالی که قبل از یک that-clause به‌صورت اختیاری به‌همراه یک اسم ظاهر می‌شوند

ask*

(خواستن)

beg*

(التماس‌کردن)

Choose

(انتخاب‌کردن)

Dare

(جرأت‌کردن)

desire*

(خواستن/تمایل‌داشتن)

Elect

(انتخاب‌کردن)

expect*

(انتظارداشتن)

Help

(کمک‌کردن)

mean* (=intend)

(قصدداشتن)

request*

(درخواست‌کردن)

Want

(خواستن)

wish*

(آرزوکردن)

مثال

 • I asked him to show me the book.

من از او درخواست کردم که کتاب را به من نشان دهد.

 • I asked to see the book.

من درخواست کردم که کتاب را ببینم.

 • She helped me to put away the dishes.

او به من کمک کرد تا ظرف‌ها را سر جای‌شان بگذارم.

 • She helped to put away the dishes.

او کمک کرد تا ظرف‌ها را سر جای‌شان بگذاریم.

 • We expect you to do your best in the exam.

ما از تو انتظار داریم که در امتحان تمام تلاشت را بکنی.

 • We expect to do well on our exams.

ما انتظار داریم که در امتحانات موفق شویم.

 • Do you want to go to the beach?

می‌خواهی به ساحل بروی؟

 • Do you want me to go with you to the beach?

می‌خواهی من با تو به ساحل بیایم؟


چگونه زبان انگلیسی را بهتر تلفظ کنیم


استفاده از « to dare »

در جملات منفی و پرسشی، استفاده از مصدر بدون «to» یا با «to» امکان‌پذیر است، البته به‌شرطی که فاعلِ هر دو فعل یکی باشد، با این وجود حذف «to» رایج‌تر است. اگر فاعلِ هر دو فعل یکی نیست، باید «to» را به جمله اضافه کنید.

مثال

 • I never dared tell him what happened.

من هیچ‌وقت جرأت نکردم که آن‌چه اتفاق افتاد را به او بگویم.

 • Do you dare tell him?

جرأت داری به او بگویی؟

 • Would you dare (to) jump out of a plane?

جرأت داری از یک هواپیما بیرون بپری؟

 • I dare you to tell him the truth.

من تو را به چالش می‌طلبم تا حقیقت را به او بگویی. (اگر جرأت داری حقیقت را به او بگو.)

 • She dared me to jump off the wall.

او من را به چالش طلبید تا از روی دیوار بپرم.

کلمه کلیدی : مصدرها در زبان انگلیسی ، ساخت مصدر

پاسخ دهید