شماره تماس پشتیبانی

09381011255

09912315882

مهارت نوشتاری انگلیسی

پاراگرافنویسی در زبان انگلیسی

پاراگرافنویسی در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی دو ساختار مهم در بحث نوشتار وجود دارد: جمله و پاراگراف.

برای آشنایی با (و یا مرور) ساختار جملات خواندن این مقاله کاربردی را به شما پیشنهاد می‌کنم:   ساختارهای اصلی جمله در زبان انگلیسی

پاراگراف‌ها را می‌توان  همچون مجموعه‌ای از جملات توصیف کرد. این جملات به‌ یکدیگر می‌پیوندند تا یک ایده‌ی به‌خصوص، یک موضوع اصلی، یک مبحث و غیره را بیان کنند. سپس چندین پاراگراف به یکدیگر می‌پیوندند تا یک گزارش، یک مقاله یا حتی یک کتاب نوشته شود. این راهنمای پاراگراف‌نویسی، ساختار اصلیِ هر یک از پاراگراف‌هایی را که شما خواهید نوشت، شرح می‌دهد.

به‌طور کلی، هدف یک پاراگراف بیان یک موضوع اصلی، ایده یا یک نظر است. طبیعتاً نویسندگان می‌توانند برای پشتیبانی از موضوعِ صحبت خود چندین مثال ارائه کنند. اما تمام جزئیات پشتیبان (supporting details) باید از ایده‌ی اصلیِ یک پاراگراف پشتیبانی کنند.

ایده‌ی اصلی از طریق سه بخشِ یک پاراگراف بیان می‌شود:

 1. بخش آغازین پاراگراف – با یک جملۀ اصلی (topic sentence) ایده‌ی خود را مطرح کنید.
 2. بخش میانی پاراگراف – به‌کمک جملات پشتیبان (supporting sentences) ایده‌ی خود را توضیح دهید.
 3. بخش پایانی پاراگراف – با یک جملۀ پایانی (concluding sentence) دوباره به مقصودتان اشاره کنید، و در صورت لزوم ترتیب انتقال به پاراگراف بعدی را بدهید.

پاراگراف نمونه

در این‌جا یک پاراگراف از یک مقاله را به‌عنوان نمونه آورده‌ایم، موضوع این مقاله درمورد راهکارهای مختلفی است که برای بهبودِ کلی عملکرد دانش‌آموزان لازم هستند. تجزیه و تحلیلِ اجزای این پاراگراف در ادامه آورده شده است:

Have you ever wondered why some students can’t seem to concentrate in class? Students require more recreational time in order to better focus on lessons in class. In fact, studies have shown that students who enjoy a recess of more than 45 minutes consistently score better on tests immediately following the recess period. Clinical analysis further suggests that physical exercise greatly improves the ability to focus on academic materials. Longer periods of recess are clearly required to allow students the best possible chances of success in their studies. Clearly, physical exercise is just one of the necessary ingredients for improving student scores on standardized tests.

پاراگرافنویسی در زبان انگلیسی
پاراگرافنویسی در زبان انگلیسی

برای ساخت یک پاراگراف از چهار نوع جمله استفاده می‌شود:

هوک (hook) و جملۀ اصلی (topic sentence)

یک پاراگراف با یک هوکِ (hook) اختیاری و یک جملۀ اصلی (topic sentence) آغاز می‌شود. نویسنده از هوک (hook) یا همان «قلاب» استفاده می‌کند تا نظر خوانندگان را به‌سمت پاراگراف جلب کند. یک هوک (hook) می‌تواند یک واقعیت جالب یا آمار یا یک سؤال باشد تا خواننده را به فکر وا دارد. اگرچه استفاده از  هوک به‌هیچ‌وجه الزامی نیست، اما می‌تواند به خوانندگان شما کمک کند تا کم‌کم درمورد ایده‌ی اصلی‌تان فکر کنند. در جملۀ اصلی (topic sentence) که بیانگر ایده، موضوع یا نظر شما است، باید از یک فعل قدرتمند استفاده کنید و یک ادعای جالب‌توجه را مطرح کنید.

(hook) Have you ever wondered why some students can’t seem to concentrate in class? (topic sentence) Students require more recreational time in order to better focus on lessons in class.

به فعل قدرتمندِ «require» توجه کنید که خواننده را به انجام یک عمل دعوت می‌کند. شکل ضعیف‌تر این جمله می‌تواند این‌گونه باشد:

I think students probably need more recreational time.

این شکلِ ضعیف‌تر برای یک جملۀ اصلی (topic sentence) مناسب نیست.

جملات پشتیبان (supporting sentences)

جملات پشتیبان (به صورت جمعِ این کلمه توجه کنید) برای جملۀ اصلی (ایده‌ی اصلیِ) پاراگراف شما توضیحات مختلف فراهم کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند.

In fact, studies have shown that students who enjoy a recess of more than 45 minutes consistently score better on tests immediately following the recess period. Clinical analysis further suggests that physical exercise greatly improves the ability to focus on academic materials.

جملات پشتیبان برای جملۀ اصلیِ (topic sentence) شما شواهد و مدارک فراهم می‌کند. جملات پشتیبانی که حقایق، آمار و استدلال‌های منطقی را شامل می‌شوند، بسیار متقاعدکننده‌تر از اظهارنظرهای ساده هستند.

پاراگرافنویسی در زبان انگلیسی
پاراگرافنویسی در زبان انگلیسی

جملۀ پایانی (concluding sentence)

جملۀ پایانی (concluding sentence) ایده‌ی اصلی را (که در جملۀ اصلیِ شما قابل‌مشاهده است) مجدداً بیان می‌کند و مقصود یا نظر شما را محکم‌تر و متقاعدکننده‌تر جلوه ‌می‌دهد.

Longer periods of recess are clearly required to allow students the best possible chances of success in their studies.

جملات پایانی ایده‌ی اصلی پاراگراف شما را با کلماتی متفاوت بازگو می‌کنند.

جملۀ انتقال‌دهنده (Transitional Sentence) مناسب برای مقالات و  نوشته‌های مفصل _ اختیاری

جملۀ انتقال‌دهنده خواننده را برای پاراگراف بعدی آماده می‌کند.

Clearly, physical exercise is just one of the necessary ingredients for improving student scores on standardized tests.

جملات انتقال‌دهنده باید به خوانندگان کمک کنند تا ارتباط بین ایده‌‌ی اصلی، مقصود یا نظر فعلی شما و ایده‌ی اصلی پاراگراف بعدیِ شما را به‌طور منطقی درک کنند. در این مثال، عبارت «just one of the necessary ingredients … » خواننده را برای پاراگراف بعدی آماده می‌کند، که در واقع یک عامل ضروری دیگر برای رسیدن به موفقیت را مطرح خواهد کرد.

آزمون

هر یک از جملات زیر را براساس نقش آن‌ها در یک پاراگراف مشخص کنید. کدام یک هوک (hook) ، جملۀ اصلی (topic sentence) ، جملۀ پشتیبان (supporting sentence) یا جملۀ پایانی (concluding sentence) است؟

 1. To sum up, educators must try to ensure that students practice writing rather than just taking multiple choice tests.
 2. However, due to the pressures of large classrooms, many teachers try to cut corners by giving multiple choice quizzes.
 3. Nowadays, teachers realize that students need to actively practice their writing skills though review of basic concepts is also required.
 4. Have you ever done well on a multiple choice quiz, only to realize that you don’t really understand the topic?
 5. Real learning requires practice not just style exercises that focus on checking their understanding.

پاسخ

 1. جملۀ پایانی (concluding sentence) – عباراتی همچون «To sum up» ، «In conclusion» و «Finally» نشان‌دهنده‌ی یک جملۀ پایانی هستند.
 2. جملۀ پشتیبان (supporting sentence) – این جمله دلیلی برای انتخاب آزمون‌های «multiple choice» ارائه می‌کند و از ایده‌ی اصلی پاراگراف پشتیبانی می‌کند.
 3. جملۀ پشتیبان (supporting sentence) – به‌عنوان یک روشِ پشتیبانی از ایده‌ی اصلی، این جمله نیز اطلاعاتی درمورد تمرینات آموزشیِ امروزی ارائه می‌کند.
 4. هوک (hook) – این جمله به خواننده کمک می‌کند تا مسئله‌ی مورد بحث را در محدوده‌ی زندگی خود تصور کند. این امر به خواننده کمک می‌کند تا شخصاً با موضوع ارتباط برقرار کند و مجذوب آن شود.
 5. جملۀ تِز (Thesis) – این ادعای جالب‌توجه (bold statement) ، مقصود کلی پاراگراف را می‌رساند.
پاراگرافنویسی در زبان انگلیسی
پاراگرافنویسی در زبان انگلیسی

تمرین

خیلی خوب. حالا دست به کار شوید و با استفاده از توضیحات بالا، برای توضیح یکی از موضوعات زیر، یک پاراگرافِ علت و معلولی (cause and effect) بنویسید:

 • The difficulties in finding a job
 • The effects of technology on learning
 • Causes of political unrest
 • The importance of English

حتم دارم از خواندن این مقالات هم بهره خواهید برد:

تایم‌لاینِ زمان‌ های فعل در زبان انگلیسی گرامر انگلیسی: درک و استفاده از زمان حال (ساده و استمراری) گرامر انگلیسی: درک و استفاده از زمان گذشته در انگلیسی گرامر انگلیسی: صحبت درمورد آینده با Will و Be Going to چگونه دستور زبان انگلیسی‌مان را تقویت کنیم

پاسخ دهید